พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 147  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.สายอนามัยสระเพลง-คลองราชดำริ หมู่ที่ 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยสระเพลง - คลองราชดดำริ หมู่ที่ ๖ ตำบลทางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thangpooncity.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๖๖๔๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ข่าวโดย : -
เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา: 06:19:41
อ่าน 2043 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:13:00:AM