เมนูหลัก

  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

บุคลากรในหน่วยงาน

 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์

ข้อความทั้งหมด   
 

E-SERVICE

"-การขออนุญาตใช้ถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน................................................"; "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ";

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075366409 , 075466494 ........ โทรสาร 075366409......................... อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click เพื่อดูประวัติ
นางภัทรพรรณ คงสีลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
Click เพื่อดูประวัติ
นางกัญญารัตน์ รอดแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายเดชา ทองธวัช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางศศิธร โดยพินิจ
นักพัฒนาชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นายชลันธร จันทร์ขาว
นักจัดการงานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสิรัญญา พรมอิน
นักทรัพยากรบุคคล
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวรัชนีวรรณ ศรีษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนาฏยา โอฬาพฤกษ์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
Click เพื่อดูประวัติ
นายจิรภัทร์ หนูขุนทอง
จนท..ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click เพื่อดูประวัติ
นางพัชริืนทร์ ศรี่่อ่อน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Click เพื่อดูประวัติ
นายเชิดชัย วุ่นการณ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสมศักดิ์ บุญขวัญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นางบังอร ใสผุด
คนงานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นายจรุง ใสผุด
คนงานประจำรถขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นายเรวัฒน์ ใสผุด
พนักงานขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายจรัญ เกิดเกลี้ยง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Click เพื่อดูประวัติ
นายภักดี พุ่มทอง
คนงานประจำรถขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นายประศาสน์ ม่วงคำ
คนงานประจำรถขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุวรรณ ด้วงมี
ยาม
Click เพื่อดูประวัติ
พรรัตน์ ช่วยนุ่น
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นางฉวีวรรณ หยะแหมะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวหนูพิมพ์ รอดสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสนทญา รอดแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางปรีดา ปะนะรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจันตนา บุญเลื่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุดา แสนเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวฤทัยรัตน์ เทียตะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสงัด ทองพริก
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click เพื่อดูประวัติ
สนธยา สาระมาศ
ผช.จพง.ทะเบียนและบัตร

thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org

ออกแบบโดย...สมุนไพรดอทคอม