เมนูหลัก

  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562

บุคลากรในหน่วยงาน

 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์

ข้อความทั้งหมด   
 

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เลือกภาษา

เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เช็ค Mail ทต.ทางพูน

ชื่อเรียก:
(ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
รหัสผ่าน:

ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075366409 , 075466494 ........ โทรสาร 075366409......................... อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click เพื่อดูประวัติ
นางภัทรพรรณ คงสีลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
Click เพื่อดูประวัติ
นางกัญญารัตน์ รอดแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายเดชา ทองธวัช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางศศิธร โดยพินิจ
นักพัฒนาชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นายชลันธร จันทร์ขาว
นักจัดการงานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสิรัญญา พรมอิน
นักทรัพยากรบุคคล
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวรัชนีวรรณ ศรีษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนาฏยา โอฬาพฤกษ์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
Click เพื่อดูประวัติ
นายจิรภัทร์ หนูขุนทอง
จนท..ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click เพื่อดูประวัติ
นางพัชริืนทร์ ศรี่่อ่อน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Click เพื่อดูประวัติ
นายเชิดชัย วุ่นการณ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสมศักดิ์ บุญขวัญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นางบังอร ใสผุด
คนงานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นายจรุง ใสผุด
คนงานประจำรถขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นายเรวัฒน์ ใสผุด
พนักงานขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายจรัญ เกิดเกลี้ยง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Click เพื่อดูประวัติ
นายภักดี พุ่มทอง
คนงานประจำรถขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นายประศาสน์ ม่วงคำ
คนงานประจำรถขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุวรรณ ด้วงมี
ยาม
Click เพื่อดูประวัติ
พรรัตน์ ช่วยนุ่น
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Click เพื่อดูประวัติ
นางฉวีวรรณ หยะแหมะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวหนูพิมพ์ รอดสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสนทญา รอดแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางปรีดา ปะนะรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจันตนา บุญเลื่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุดา แสนเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวฤทัยรัตน์ เทียตะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสงัด ทองพริก
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click เพื่อดูประวัติ
สนธยา สาระมาศ
ผช.จพง.ทะเบียนและบัตร

thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org

ออกแบบโดย...สมุนไพรดอทคอม