เมนูหลัก

  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน  ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือ การลดกระบวนงาน  คู่มือ การลดกระบวนงาน
  แผนจัดหาพัสดุ  แผนจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2559-2560  แผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2559-2560
  การจัดการองค์ความรู้  การจัดการองค์ความรู้

บุคลากรในหน่วยงาน

 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ฝ่ายปกครอง
 ฝ่ายอำนวยการ
 ฝ่ายสาธารณูปโภค
 กองการศึกษา

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น,ติดต่อสอบถาม

ข้อความทั้งหมด   
 

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เลือกภาษา

เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เช็ค Mail ทต.ทางพูน

ชื่อเรียก:
(ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
รหัสผ่าน:
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข

พันธกิจ

- ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคม
- สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- การจัดการด้านการศึกษา
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

สงวนลิขสิทธิ์โดย © www.thangpooncity.org All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-09-15 (1755 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org

ออกแบบโดย...สมุนไพรดอทคอม